Algemene voorwaarden Huisdierenservice BO

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Huisdierenservice Borger-Odoorn: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het verzorgen van dieren op locatie of op het adres van de Huisdierenservice, het uitlaten en het trainen van honden.
2. Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst wordt/is gesloten.
3. Klant: De natuurlijke - of rechtspersoon, die met Huisdierenservice Borger-Odoorn een oppas- uitlaat- of trainingsovereenkomst heeft gesloten.
4. Gastheer: degene die bevoegd is om namens Huisdierenservice Borger-Odoorn de oppas-, uitlaat- of trainingsovereenkomst met de klant af te sluiten.
5. Verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst: De overeenkomst tussen Huisdierenservice Borger-Odoorn en de klant, waarbij Huisdierenservice Borger-Odoorn zich verplicht het gastdier gedurende een bepaalde periode te verzorgen, uit te laten of te trainen, tegen een door de klant te betalen prijs.
6. 10-wandelingenkaart: de uiltaatservice werkt met een strippenkaart. De klant koopt 10 wandelingen in, telkens wanneer de gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN de hond voor een wandeling meeneemt tekent hij een strip af op de kaart.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

1. Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, is afgeweken.
2. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN zal in een persoonlijk gesprek kennis maken met het gastdier (of dieren) dat ter verzorging, uitlaten of training wordt aangeboden en met de klant. Tijdens dit gesprek zal de inschrijving plaatsvinden.

 

Artikel 3 – Inschrijving oppas

 

1. Voor het aangaan van de oppasovereenkomst vindt er een vrijblijvend gesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats in het belang van het te verzorgen dier of dieren. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Naar aanleiding van het gesprek wordt het oppasovereenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de oppasovereenkomst worden gegeven. De oppasovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten en beide partijen dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden. Er wordt tevens een sleutelcontract gemaakt en ondertekend en de sleutel wordt overhandigd aan de gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN
3. De oppasovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN en de klant, adres waar de klant bereikbaar is gedurende de verzorgingsperiode, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur van de verzorging van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per dag, dat de verzorging van het gastdier duurt.

 

Artikel 4 – Inschrijving uitlaatservice

 

1. Voor het aangaan van de uitlaatovereenkomst vindt er altijd een vrijblijvend gesprek en een korte proefwandeling plaats. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Aan het einde van het gesprek wordt door de gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN een afspraak gemaakt voor het opmaken van de uitlaatovereenkomst of dit wordt direct gedaan, waarna beide partijen deze zullen ondertekenen. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de uitlaatovereenkomst worden gegeven. De uitlaatovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten.  Tevens wordt er een sleutelcontract opgesteld en ondertekend en de sleutel overhandigd aan de gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN
3. De uitlaatovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN en de klant, telefoonnummer waarop de klant bereikbaar is gedurende het uitlaten, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, en de door de klant verschuldigde prijs per uitlaatbeurt.

4. Er wordt gewerkt met een 10-wandelingenkaart. Deze kaart is alleen geldig wanneer de gegevens zijn ingevuld en de kaart getekend is door een gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN De kaart wordt betaald voor aanvang van de eerste uitlaatbeurt.
5. Bij telefonische reservering wordt de uitlaatovereenkomst per post of mail aan de klant toegezonden, waarbij een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt meegezonden. Echter: er zal altijd een gesprek plaatsvinden tussen gastheer en klant, daar de klant de sleutel aan de gastheer dient te geven en het sleutelcontract moet worden ondertekend door beide partijen. Dit gesprek is ook in het belang van het uit te laten dier.

 

Artikel 5 – Inschrijving training

 

1. Voor het aangaan van de trainingsovereenkomst vindt er een vrijblijvend gesprek plaats. Dit gesprek vindt plaats in het belang van het te trainen dier. Bij het maken van de afspraak wordt klant gewezen op de algemene voorwaarden op de website. Des gevraagd zal een papieren exemplaar worden overhandigd.
2. Naar aanleiding van het gesprek wordt het trainingsvereenkomst door de gastheer en de klant gezamenlijk ingevuld en ondertekend. Aan de klant zal een (kopie) exemplaar van de trainingsovereenkomst worden gegeven. De trainingsovereenkomst, voorzien van de handtekening van de klant, geldt als bevestiging van de afgesproken diensten en beide partijen dienen zich te houden aan de algemene voorwaarden.
3. De trainingsovereenkomst bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN en de klant, de naam van het gastdier, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van het gastdier, de door de klant gewenste duur en aard van de training van het gastdier en de door de klant verschuldigde prijs per trainingssessie.

 

Artikel 6 – Reservering

 

1. Het totale bedrag vermeld op de oppas-, uitlaat- of trainingsovereenkomst dient voor aanvang van de diensten te zijn voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien het totaalbedrag voor de aanvang van de diensten niet is voldaan, vervalt het recht op deze diensten.
3. Indien een reservering ongedaan wordt gemaakt binnen 24 uur voor de overeengekomen aanvang van de eerste verzorgdag, eerste uitlaatbeurt of training, is de klant aan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN het totale bedrag verschuldigd. Uitzondering hierop is het overlijden of ziek worden van het gastdier. De klant moet hiervoor wel een bewijsstuk van een dierenarts overhandigen aan het HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN.

 

Artikel 7 – Betaling

 

1. De in de oppas-, uitlaat- of trainingsovereenkomst vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging en voorijkosten, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. In dat laatste geval geldt een vooraf afgesproken en schriftelijk vastgelegde kilometervergoeding.
2. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is verplicht een prijslijst op de website te plaatsen, dan wel een prijslijst aan de klant te overhandigen.
3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de uitlaat-, oppas- of trainingsovereenkomst aan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN verschuldigd is, geschiedt minimaal 24 uur voor de ingang van de overeenkomst of voor het ingaan van de 10-wandelingenkaart.
4. Bij het eventuele vermindering van verzorgdagen door de klant is HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verzorging aan de klant in rekening te brengen tegen de overeengekomen prijs per dag.
5. De klant ontvangt een bewijs van betaling van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN.
6. In geval van niet tijdige betaling door de klant is HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 226,89.

 

Artikel 8 – Rechten en plichten van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN oppas, uitlaat en training

 

1. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN verplicht zich om op basis van de gesloten overeenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
2. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN verplicht zich tot het zorgvuldig voeden, verzorgen en of uitlaten van het gastdier.
3. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de klant ten aanzien van de verzorging en het uitlaten van het gastdier.
4. Indien de klant toch niet op de overeengekomen aanvangsdatum gebruik wil maken van de diensten van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN, mag HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN de gesloten overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval is de klant wel verplicht de gehele gereserveerde periode te betalen.
5. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is gerechtigd de verzorging of het uitlaten van het gastdier te weigeren wanneer dit gevaar oplevert voor de medewerkers van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN, andere gastdieren of het gastdier zelf.
6. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de overeenkomst verzorgd wordt, is de klant de prijs per dag aan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN verschuldigd die in de overeenkomst is overeengekomen.
7. Indien HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN gastdier(en) aantreft of ter uitlaten aangeboden krijgt waarbij ernstig vermoeden bestaat van mishandeling zal HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN in het ergste geval genoodzaakt zijn de dierenbescherming in te schakelen. De klant blijft daarbij steeds gehouden om de volledige prijs te betalen vermeerderd met de eventuele kosten.
8. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is na afloop van de verzorging of het uitlaten van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van bijzonderheden van het gastdier tijdens de geleverde diensten. Bij verzorgdieren zal dit gebeuren tijdens een eindgesprek waarbij ook de sleutel weer wordt overhandigd. Bij uitlaatdieren zullen bijzonderheden vermeld worden per mail of middels een geschreven briefje dat bij de wandelkaart wordt gelegd. Bij ernstige zaken zal een telefonisch of persoonlijk gesprek gepland worden.

9. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN behoudt zich het recht om in zeer extreme gevallen de wandelingen te annuleren. U kunt hierbij denken aan extreme weersomstandigheden waarbij door het KNMI code rood wordt afgegeven, ziekte van de gastheer of autopech. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN zal alles in het werk stellen om, binnen veilige grenzen, de wandelingen toch door te laten gaan. 

 

Artikel 9 - Rechten en plichten van de klant

 

1. De klant dient ruim voldoende voedsel en verzorgingsmaterialen (denk ook aan medicijnen) in huis te hebben voor de oppasperiode van het gastdier; wanneer dit niet het geval is komen de kosten van het aanschaffen van extra voer etc. voor kosten van de klant.
2. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN  te (ver)melden, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde verzorging en uitlaatbeurt van het gastdier.
3. De klant is aansprakelijk jegens HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN voor schade, die ondervonden wordt ten gevolge van het niet (ver)melden, dan wel het geven van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot het gastdier.
4. De klant is verplicht de aanwijzingen van de gastheer van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN, ten behoeve van de veiligheid van het te trainen gastdier, de aanwezige mensen en eigendommen, op te volgen.
5. Oppas-gastdieren dienen (indien mogelijk) direct voor vertrek behandeld te zijn tegen vlooien, luizen, teken etc. en ontwormd te zijn. Uitlaathonden dienen regelmatig behandeld te worden tegen vlooien en teken.

6. De klant dient over de gezondheid van zijn dier(en) te waken. Dwz ziekte voorkomen door preventieve maatregelen te treffen en bij ziekte de juiste zorg te bieden. Wanneer bij medewerkers van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN een ernstig vermoeden bestaat van verwaarlozing, mishandeling kan in het ergste geval de Dierenbescherming ingeschakeld worden.

 

Artikel 10 - Ziekte en/of overlijden van het gastdier

 

1.De klant zal in geval van ziekte (of redelijk vermoeden van ziekte) van het gastdier zich afmelden voor de wandeling of in ieder geval contact opnemen met de medewerkers van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN om in overleg te besluiten tot eventuele afmelding.

2. De klant machtigt hierdoor HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN om in geval van ziekte van het gastdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens het verzorging of uitlaten van het gastdier door HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN op kosten van de klant een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die haar in de gegeven situatie juist voorkomen.
2. Indien het gastdier tijdens de verzorging of het uitlaten door HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN onverhoopt komt te overlijden, kan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 

1. Een tekortkoming in uitvoering van de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst kan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch volgens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer voor zijn rekening komt of het gevolg is van onvoorziene omstandigheden bij HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN en/of bij personen en/of diensten en/of instellingen, waarvan HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN gebruik wenst te maken bij de nakoming van de verzorg-, uitlaat of trainingsovereenkomst.
2. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN zal ernaar streven de klant, in geval van een onvoorziene omstandigheid, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
3. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is niet aansprakelijk voor door de klant of derden geleden directe of indirecte schade, die verband houdt met een tekortkoming door HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN en/of door haar ingeschakelde hulppersonen en derden bij de uitvoering van de verzorg-, uitlaat of trainingsovereenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van uitsluitend HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN. HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is niet aansprakelijk voor opzet of grove schuld van de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden bij de uitvoering van de verzorg-, uitlaat, of trainingsovereenkomst.
4. Ingeval HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN van haar verplichtingen uit de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst, blijft de schadevergoeding ten alle tijde beperkt tot de overeengekomen prijs, met daarbij een maximum van bedrag € 363,00 (zegge: driehonderdendrieënzestig Euro).
5. De klant vrijwaart HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN voor alle schades en rechtsvorderingen van derden en is uit hoofde van de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst gehouden gevolg te geven aan de oproep in vrijwaring door HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN.

 

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

 

1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN is gevestigd, tenzij de klant binnen één maand nadat HUISDIERENSERVICE BORGER-ODOORN schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Op de verzorg-, uitlaat- of trainingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg.

Privacyverklaring

 

Huisdierenservice BO neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om deze te beschermen tegen misbruik, verlies of elke andere vorm van onwettige verwerking. In deze verklaring leggen wij uit hoe Huisdierenservice BO omgaat met persoonsgegevens van haar klanten.

 

 • Nieuwe klanten vullen een inschrijfformulier in. Hierop staan onder meer uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om contact met u op te nemen als er belangrijke informatie te melden is over lessen en dergelijke. Dit kan telefonisch, via email, sms, whats app en messenger.
 • Welke gegevens gebruiken wij en waarvoor:
  • e-mail : voor een eventuele nieuwsbrief, informatie over de huisdierenservice
  • telefoonnummer: voor telefonisch contact, sms en whats app (privé of in een groep).
  • adres/postcode/woonplaats: indien een huisbezoek gewenst is
  • gegevens hond: geen bijzonderheden
 • Deze gegevens worden puur en alleen ter communicatie door de huisdierenservice gebruikt en nooit zonder overleg aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de belastingdienst (bedrijfs) gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 
 • Daarnaast kunnen er ook nog gegevens verzameld worden via Social Mediakanalen (zoals Facebook, Twitter, Instagram), bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om vragen te stellen. Wij gebruiken in dat geval alleen uw accountnaam en/of de door u verstrekte persoonsgegevens zodat wij op uw bericht kunnen reageren.
 • Huisdierenservice BO verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. 
 • De persoonsgegevens worden bewaard in een beschermde boekhoudomgeving en zullen na beëindiging van onze samenwerking, na de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, worden verwijderd. 
 • Wij bieden alle klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van alle persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt. Daartoe kunnen wij vragen om een identiteitsbewijs. Indien u hiervan gebruik wilt maken kunt u contact met ons opnemen. Wij reageren zo snel mogelijk (in ieder geval binnen vier weken) op uw verzoek.
 • Huisdierenservice BO behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Wij controleren regelmatig of we aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (AVG) voldoen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.